side-area-logo

1
AE (Account Executive)
รับสมัคร Account Executive (AE) ดูแลการขายและลูกค้า

– ติดต่อ/ประสานงานลูกค้า เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท
– ติดตามผลตอบรับและช่วยเหลือลูกค้า
– วางแผนการขายและประสานงานในทีม
– ศึกษาข้อมูลลูกค้า พร้อมข้อมูลของคู่แข่ง
– เสนองานกับลูกค้า พร้อมทั้งพยายามปิดยอดขาย
– แนะนำและเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าในการโฆษณา และประชาสัมพันธ์

2
Graphic Design
รับสมัคร Graphic Design , Web Design, Creative

– ออกแบบแคตตาล็อกสินค้า ต่างๆภายในองค์กร
– ออกบบสื่อการตลาดใหม่ๆ ออกแบบป้าย ออกแบบสื่่อออนไลน์
– ออกแบบกราฟฟิก ตามที่ได้รับมอบหมายสำหรับงาน Website,Logo,Coperate Identity และงานกราฟฟิกสำหรับการตลาดอื่นๆ
– คิดคอนเซปงานตามที่ได้รับมอบหมาย
– นำเสนอไอเดีย เพื่อพัฒนาศักยภาพในองค์กร

1
Account Officer
รับสมัคร พนักงานบัญชี (Account Officer)

– จัดทำเอกสารและบันทึกบัญชีลงในระบบบัญชีสำเร็จรูป
– ตรวจและจัดเรียงเอกสารทางบัญชี
– จัดทำใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินลูกค้า
– จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
– จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย
– จัดทำเอกสารทางภาษี
– งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ร่วมงานกับเรา

กรุณากรอกฟอร์มติดต่อขอสมัครงาน